Spádové obvody

Obecně závazná vyhláška 7/2019

MĚSTO CHEB

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

7/2019

KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH

MĚSTEM CHEB

Zastupitelstvo města  Chebu se na svém zasedání dne 26.09.2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu:

 

 Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Cheb jsou stanoveny takto:

 

Školský obvod 1. základní školy Cheb, Americká 36, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Americká, Břehnická, Do Zátiší, Družstevní, Kachní kámen, Klášterní, Klášterní mlýn, K Pomezí, Lesní, Lomená, Na Nivách, Přátelství, Rákosová, Skalka, Stavbařů, Údolní, Zátiší.

 

Školský obvod 2. základní školy Cheb, Májová 14, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Boční, Březinova, Bříza, Cetnov, Dukelská, Evropská, Hrozňatov, Jindřichov, Karlovarská, Ke Hřbitovu, K Nemocnici, Komenského, Libušina, Lidická, Májová, Mánesova, Městské sady, Na Návrší, Na Vinici, Na Výsluní, Nerudova, Nový Hrozňatov, Obrněné brigády, Osvobození (do č. 17), Ovocná, Pelhřimov, Pelhřimovská, Podnikatelská, Pražská, Průmyslový park, Sadová, Sady míru, Schillerovy sady, Sládkova, Svatopluka Čecha, Svobody (lichá do č. 33, sudá do č. 42), Šlikova, Školní, Truhlářská, Valdštejnova (do č. 37), Vančurova, Vrbenského, 17. listopadu (č. 1 až č. 23), 26. dubna.

 

Školský obvod 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Ašská, Boženy Němcové, Březová, Buková, Dolnice, Dolnická, Dřevařská, Dubová, Dvořákova, Dvořákovy sady, Františkolázeňská, Gustava Noska, Hornická, Chlumeček, Janáčkova, Javorová, Joštova, Jilmová, Ke Skalce, Klest, Kolmá, Komorní, Komorní Dvůr, K Viaduktu, Malé náměstí, Na Hůrce, Nezvalova, Okružní, Pekařská, Pod Hůrkou, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Přemysla Otakara, Severní, Slavice, Spojovací, Střížov, Tovární, Tylova, Tyršova, U Hilarie, U Parku, U Sídliště, Vodní, Václava Kučery, Zlatá, Zlatá louka.

 

Školský obvod 4. základní školy Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Brandlova, Baltazara Neumanna, Cechovní, Divadelní náměstí, Dlouhá, Dobrovského, Dolní Dvory, Dominikánská, Dřenice, Dvůr pod lipami, Elišky Krásnohorské, Františkánské náměstí, Goethova, Havlíčkova, Hradební, Hradní, Hrnčířská, Chvoječná, Jakubská, Jánské náměstí, Jateční, Jižní, Kachní, Kamenná, Kasární náměstí, Kollárova, Kostelní, Kostelní náměstí, Kostelní schody, Koželužská, Krajinka, Kramářská, Křižovnická, Kubelíkova, K Nábřeží, Logistická, Loužek, Luční, Máchova, Maškov, Mikulášská, Mincovní, Mlýnská, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Na Červeném vrchu, Na Hrázi, Na Svahu, Na Vyhlídce, Nad Jezem, Nad Řekou, Obilná, Pobřežní, Pod Věží, Provaznická, Podhoří, Růžová, Růžový kopeček, Smetanova, Spálená, Trčky z Lípy, Úzká, V Lipách, Za Mostní branou, Zavražděných, Zelená, Židovská.

 

Školský obvod 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Antala Staška, Bezejmenná, Blanická, Čapkova, Dělnická, Dolní, Domažlická, Dragounská, Drážní, Dyleňská (od č. 18 výše), Háje, Jabloňová, Jesenická, Jungmannova, Klatovská, Kosmonautů, Květná,  K Hájům, K Výtopně, Matěje Kopeckého, Mírová, Na Hradčanech, Olbrachtova, Osvobození (od č. 18 výše), Pastýřská, Písečná, Polní, Požárníků, Příčná, Příkopní, Rhedenská, Riegerova (kromě č. 15), Rohová, Rokycanská, Rolnická, Slapanská, Slapany, Sokolovská, Sportovců, Strmá, Svatý Kříž, Šeříková, Šumavská, Táborská, Tachovská, Trnková, U Skleníku, U Stadionu, U Trati, U Vlečky, Vilová, Větrná, Vrchlického, V Zahradách, Zahradní, Zemědělská, 17. listopadu (č. 43 až č. 61).

 

Školský obvod 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace, tvoří ulice:

Bezručova, Do Pískovny, Duhová, Dyleňská (č. 1 až č. 16), Fialová, Hálkova, Hermannova, Horní Dvory, Horní, Hračkářská, Hradiště, Husova, Hviezdoslavovo náměstí, Chatová, Chebská, Jílová, Jiráskova, Kamenická, Karlova, K Hradišti, Ke Kaštanům, Ke Křížům, Ke Střelnici, Konečná, Krátká, K Dolinám, K Letišti, K Maškovu, Malá, náměstí Dr. Milady Horákové, náměstí Prokopa Holého, Nižnětagilská, Nová, Obětí nacismu, Osadnická, Palackého, Pivovarská, Podhrad, Podhradská, Potoční, Riegerova č. 15, Satelitní, Slepá, Sluneční, Souběžná, Svobody (lichá od č. 37 a sudá od č. 44), Šimáčkova, Tichá, Tršnice, Tršnická, Třebízského, Uhelná, U Farmy, U Přehrady, U Rybníka, U Studánky, Valdštejnova (od č. 38 výše), Ve Dvorech, Vrázova, Všebořská, V Úvozu, Wolkerova, Zámecká, Ztracená, Za Nádražím, Zalomená, Železničářů, Žižkova.

 

Čl. 2

a) Pokud je místem trvalého pobytu zahrádkářská kolonie nebo Cheb a číslo popisné nebo Cheb a číslo evidenční, je příslušným školským obvodem nejbližší základní škola zřizovaná městem Cheb.

b) V případě trvalého pobytu v nově vzniklé ulici nebo nově vzniklé části města bude příslušným školským obvodem nejbližší základní škola zřizovaná městem Cheb.

 

Čl. 3

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2017 ze dne 9. března 2017.

 

Čl. 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2019.

 

Obecně závazná vyhláška ke stažení.

Spádovost škol

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost škol se řídí obecně závaznou vyhláškou města Chebu č. 7/2019.

Úřední adresy

Úřední adresou je (ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen zákon o evidenci obyvatel) adresa ohlašovny trvalého pobytu a adresa sídla Zvláštní matriky. Úřední adresa je přidělována v případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel. Na těchto adresách fakticky žádný občan nebydlí a nemůže se na ně přihlásit k trvalému pobytu. Pokud má občan úřední adresu, lze mu na tuto adresu doručovat pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením,  písemnosti se ovšem nepřebírají.

Adresa sídla ohlašovny trvalého pobytu a rušení trvalého pobytu - Městský úřad Cheb - odbor správních agend, 26. dubna 21/4 350 02 Cheb

Tuto adresu občan získá:

  • pokud se po ukončení pobytu v zahraničí nemůže přihlásit na konkrétní adresu a jeho poslední adresa místa trvalého pobytu před odchodem do zahraničí byla v Chebu (§ 10a zákona o evidenci obyvatel)
  • pokud se dítě narodilo v Chebu a nelze zjistit místo trvalého pobytu matky nebo otce v případě, že je matka cizinka (§ 10 odst. 3,4 zákona o evidenci obyvatel)
  • po předchozím správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který byl v Chebu (§12zákona o evidenci obyvatel):
    • jestliže byla provedena změna trvalého pobytu na základě neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivých skutečností
    • zanikl-li objekt, ve kterém je občan přihlášen k trvalému pobytu nebo se stal nezpůsobilý k bydlení
    • zaniklo-li užívací právo občana k objektu a současně jej neužívá – a to pouze na návrh vlastníka nebo nájemce objektu

Místo trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.