Přijímací řízení

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Fáze 1

Vydávání žádostí

23. 3. 2020 – 10. 4. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných městem Cheb budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do základní školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

I. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyzs.cheb.cz
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

II. Vyzvednutí v základní škole

V základních školách zřizovaných městem Cheb dle termínů stanovených řediteli jednotlivých základních škol během výše uvedeného období.

Důležité informace (shrnutí):

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do odevzdání žádosti o přijetí do základní školy. Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi základní školu kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo základní školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí v základních školách (ZÁPIS)

15. 4. - 16. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ: Doporučuje se na základě Opatření ministra školství přítomnost u zápisu bez dětí. Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí.

Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené základní školy.

V termínu příjmu žádostí předložte pracovníkovi základní školy tyto doklady:

  • řádně vyplněnou žádost,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

Při převzetí žádosti v základní škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 7. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelem školy v budově základní školy, kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem základní školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • písemným doručením,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu a na webu příslušné základní školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Cheb je to tedy Krajský úřad  kraje.

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.