5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace

IČO: 
70987459
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Jitka Řehořová
Ulice: 
Matěje Kopeckého
č.p.: 
1
PSČ: 
350 02
Telefon: 
736 481 605, 354 430 643
Datová schránka: 
bpjtguq
Adresa poskytování vzdělání: 
Matěje Kopeckého 1
Vypsaná volná místa: 
90

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní

docházku. Konkrétní termín zápisu na 5. ZŠ Cheb je stanoven následovně

Úterý 14. 4. 9:00 – 11: 00

Středa 15. 4. 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00

Čtvrtek 16. 4. 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v hlavní budově školy.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o

svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v

minulém roce vydáno – pouze v případě osobní návštěvy. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření

náležitostí požadovaných správním řádem. U podání elektronickou formou stačí rodný list dítěte

doložený prostou kopií dálkovým způsobem.

1.4. Vydání žádostí

Vydávání žádostí

23. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v

období vydávání žádostí (1.4. - 30. 4. 2020):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:

https://zapisyzs.cheb.cz

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 14., 15. a 16. dubna 2020 dle termínu zápisu – viz 1.1.

C. Stažením žádosti

Na webových stránkách školy www.5zscheb.cz

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě

více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte,

které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

1.5. Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné

podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu

anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ( bpjtguq ),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

5zscheb@5zscheb.cz

3. poštou – 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, 350 02 Cheb

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je

nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu

osob v prostorách školy.

1.5.1 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013

do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky

o jeden rok.

1.5.2 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,

může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží

zákonný zástupce.

1.5.3 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky

o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní

docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní

docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poznámka: Pokud nemáte doklady k bodu 2 a 3, bude možné doložit později ale v co

nejkratší možné době.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků

dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5. ZŠ Cheb.

2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 5. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné

školní docházky.

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5. ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce

prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od. 1. do 7. bodu. Pokud

ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci

daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy,

který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Mgr. Jitka Řehořová, ředitel školy v.r.

Adresy

Ulice Číslo popisné / orientační
17. listopadu 673/43, 1250/45, 1173/47, 1251/49, 1252/51, 1175/53, 1253/55, 1254/57, 1176/59, 1255/61
Dyleňská 1205/24, 291/26, 298/28, 704/30, 315/32, 1514/34, 903/45, 2505/48, 1390/50, 1391/52, 232/54, 1090/56, 1509/58, 1534/60, 1510/62, 902/64, 1522/70, 2609/72, 2437/74, 2031/76d, 2727/76c, 2727/76b, 2727/76a
Osvobození 309/18, 96/20, 732/22, 164/24, 435/26, 122/27, 163/28, 2332/28a, 1672/30, 845/36, 1050/37, 1650/38, 1049/39, 1644/40, 343/42, 1632/46, 1642/48, 528/49, 624/54, 1590/55, 1666/57, 1668/58, 896/59, 1259/60a, 1263/60, 1187/61, 1191/62, 1257/63, 1258/65, 1189/66, 1218/67, 1260/68, 966/69, 1194/70, 1261/72, 1197/74, 1262/76
Riegerova 1097/1, 1086/2, 1098/3, 1087/4, 1099/5, 2441/5a, 1088/6, 1100/7, 1089/8, 1101/9, 1085/10, 1102/11, 1084/12, 1103/13, 1081/14, 1082/16, 1083/18, 1080/20, 1079/22, 1076/24, 1077/26, 1078/28, 1075/30, 1074/32, 1071/34, 1072/36, 1073/38, 1070/40, 1069/42, 2644/44a, 2644/44, 1067/46, 1068/48, 1065/50, 1064/52, 2390/54, 2386/56, 1302/60

Ulice

Ulice
Antala Staška
Bezejmenná
Blanická
Čapkova
Dělnická
Dolní
Domažlická
Dragounská
Drážní
Jabloňová
Jesenická
Jungmannova
K Hájům
K Výtopně
Klatovská
Kosmonautů
Květná
Matěje Kopeckého
Mírová
Na Hradčanech
Olbrachtova
Pastýřská
Písečná
Polní
Požárníků
Příčná
Příkopní
Rhedenská
Rohová
Rokycanská
Rolnická
Šeříková
Slapanská
Slapany
Sokolovská
Sportovců
Strmá
Šumavská
Svatý Kříž
Táborská
Tachovská
Trnková
U Skleníku
U Stadionu
U Trati
U Vlečky
V Zahradách
Větrná
Vilová
Vrchlického
Zahradní
Zemědělská

Části obce

Část obce
Háje
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 1.5.2020, do dne: 15.5.2020