1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace

IČO: 
70987211
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Miroslav Janoušek
Ulice: 
Americká
č.p.: 
36
PSČ: 
350 02
Telefon: 
354433816
Datová schránka: 
tabmvx4
Adresa poskytování vzdělání: 
Americká 36
Vypsaná volná místa: 
50

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín zápisu na 1.ZŠ Cheb je stanoven na 15.4. a  16.4.2020 od 14:00 – 17:00

 

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v budově školy  - pavilon 1.stupně

 

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno – pouze v případě 15.4. – 16.4.2020. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. U podání elektronickou formou stačí rodný list dítěte doložený prostou kopií dálkovým způsobem.

 

1.4. Vydání žádostí

Vydávání žádostí

1. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (1.4. - 30. 4. 2020):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:
https://zapisyzs.cheb.cz

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Na každé ZŠ pouze ve dnech zápisu dne 15. a 16. dubna 2020 vždy od 14 do 17 hodin.

C. Stažením žádosti

Na webových stránkách školy www.1zscheb.eu

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

 

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

1.5.Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

 

1.5 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví  děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

1.6 Předčasný nástup k plnění školní docházky

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

1.7 Odklad školní docházky

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,  lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 1.ZŠ Cheb. 
2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 1.ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky. 
3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 1.ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt). 
4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu. 
5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu. 
6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu. 
7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu. 

Stanovení pořadí: 
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od.1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd. 

 

4.Formální část zápisu

 

Formální část zápisu se neuskuteční.

 

Ulice

Ulice
Americká
Břehnická
Do Zátiší
Družstevní
K Pomezí
Kachní kámen
Klášterní
Klášterní mlýn
Lesní
Lomená
Na Nivách
Přátelství
Rákosová
Stavbařů
Údolní
Zátiší

Části obce

Část obce
Skalka
Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 4886761984 Přijato Běžné třídy
2 5925440256 Přijato Běžné třídy